Sluiten
https://www.emotionproducts.nl/algemene-voorwaarden
Zoeken
Winkelmandje
 

Algemene voorwaarden E-motion Products

Algemeen:

De algemene voorwaarden van E-motion Products zijn van toepassing op alle leveringen van goederen en het verlenen van diensten door E-motion Products aan de klant. Door het plaatsten van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze algemene voorwaarden akkoord gaat.

E-motion Products houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

Levering:

Levering vind plaats zolang de voorraad strekt. E-motion Products streeft erna om bestellingen binnen één week te leveren. Hiertoe is E-motion Products echter niet verplicht.

De uiterste leveringtermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen.

Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. De klant is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Het risico van de goederen gaat op de klant over op het moment van aflevering. Klachten ter zake van bij aflevering waarneembare of na inspectie geconstateerde gebreken dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 werkdagen na aflevering aan E-motion Products te worden gemeld.

 

Eigendomsvoorbehoud:

De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant ter zake van de geleverde producten en/of  gesloten overeenkomst aan E-motion Products verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Prijzen:

De bij de goederen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief Btw. De verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

Alle aanbiedingen en prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

Wijzigingen in fabrieks - of importeursprijzen, in valutakoersen e.d. zullen eveneens aan de klant worden doorberekend, in welk geval de klant het recht heeft kosteloos de overeenkomst te ontbinden door ons dat schriftelijk te melden binnen één week nadat wij de klant van de wijziging in kennis hebben gesteld.

 

Aanbiedingen:

Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend en E-motion Products behoud zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten.

  

Verzendkosten:

Al onze leveringen worden verzonden via TNT post.

Voor de verzendkosten tot 10 kg. wordt een vaste bijdrage gerekend van € 9.95. Voor de verzendkosten tot 30 kg. wordt een vaste bijdrage gerekend van € 14,30.

Deze bijdrage is voor verzending binnen Nederland.

Bovengenoemde prijzen zijn incl. administratiekosten.

Wanneer u uw bestelling komt afhalen in onze showroom in Eemnes rekenen wij geen verzenkosten.

 

Aansprakelijkheid tijdens verzending:

E-motion Products is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending.

  

Betaling:

Betaling van geleverde goederen en diensten geschied bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.

Klanten buiten Nederland vragen wij vooruit te betalen op onze bankrekening. Als u hiervoor kiest, krijgt u van ons een email met de juiste bankgegevens. Vergeet niet het factuurnummer te vermelden bij de betaling. 

 

 

Garantie:

E-motion Products garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

E-motion Products verleent geen garantie op onderdelen die niet door E-motion Products gemonteerd en/of geleverd zijn. E-motion Products verstrekt op de geleverde goederen geen andere garantie dan die welke door onze toeleveranciers wordt verstrekt. Deze garantietermijn wordt op de factuur vermeld of liggen bij ons ter inzage en worden desgevraagd aan de klant toegezonden.

Onze garantieverplichting omvat het gedurende de garantieperiode vervangen of naar beste vermogen herstellen van goederen waarin zich fabricage- of materiaalfouten voordoen.

De garantie vervalt in geval van gebreken aan goederen die het gevolg zijn van slijtage, ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid, enig na de aflevering schade veroorzakend evenement of enige door klant of derden aangebrachte veranderingen.

 

Retourneren en omruilen:

E-motion Products doet er alles aan om via onze website te informeren over de goederen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. Hiervoor dient u een email te sturen naar info@emotionproducts.nl met vermelding van het factuurnummer en de producten die u wilt ruilen of retourneren.

 

Voorwaarden voor retourneren en/of ruilen:

  • de goederen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres als retour gemeld worden via info@emotionproducts.nl en binnen diezelfde termijn de goederen te retourneren.
  • de goederen dienen niet gebruikt of beschadigd en in de originele staat van verzending te zijn, voorzien te zijn van eventuele aangehechte labels en in originele verpakking te worden geretourneerd.

 

E-motion Products accepteert uitsluitend retourzendingen die op de hierboven beschreven wijze zijn aangemeld en die binnen de gestelde termijn zijn geretourneerd.

U kunt ook in onze showroom in Eemnes terecht voor het retourneren of ruilen van goederen.

Er bestaat geen recht op terugbetaling als het product is gebruikt en/of beschadigd of de bestelling niet in de originele verpakking geretourneerd word.

 

Overmacht:

Elke van de wil van E-motion Products onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van E-motion Products kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door E-motion Products of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport.

 

Overeenkomst:

E-motion Products behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.

 

Gegevensbeheer en Privacy:  

Indien u een bestelling plaatst bij E-motion Products dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van E-motion Products. E-motion Products houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

E-motion Products respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

Afbeeldingen en specificaties:

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de site van E-motion Products gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Het is niet toegestaan de afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de site van E-motion Products zonder toestemming hiervoor.

 

Klachten:

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product dat u bij E-motion Products heeft aangekocht. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij nodigen u daarvoor uit een email te zenden naar info@emotionproducts.nl. De verzendkosten voor het retourneren van een product met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

 

Toepasselijk recht en geschillen:

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, tenzij de wet een andere rechter dwingend aanwijst, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Den Bosch.

 

Vragen en opmerkingen:

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.